Disclaimer

Hoewel De Bock NV de informatie, beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit De Bock NV alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen, foto’s en afbeeldingen van De Bock NV op deze website rust auteursrecht alsmede foto- en beeldrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke (eventueel elektronische post) toestemming van de rechthebbenden.

 

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. De Bock NV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Bock NV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg. De Bock NV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Bock NV via deze website. De Bock NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Algemeen:

Deze Disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de website www.de-bock.be en alle daaraan gekoppelde sites. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

 

Gebruik van deze website:

De op of via deze website aangeboden informatie is geen aanbod of financiële dienst en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt c.q. gebruiker van deze website.

 

Hoewel De Bock NV tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Bock NV geen garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Deze website wordt vanuit België beheerd en onderhouden door De Bock NV onder de van toepassing zijnde Belgisch wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. De Bock NV is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet naleving van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisseling.

 

De Bock NV garandeert niet dat de website connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Niet toegestaan is het gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

De Bock NV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, films en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bock NV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Derhalve mag U informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Bock NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of De Bock NV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 

– de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;

– het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Bock NV of aan u wordt gezonden;

– de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;

– misbruik van deze website;

– verlies van gegevens;

– defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;

– het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of

– aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

 

De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede die van bestuurders en medewerkers van De Bock NV.

Toepasselijk recht: Op deze website en de Disclaimer is Belgisch recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen: De Bock NV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.

 

Artikel 1

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder

 

De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden

De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina

Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)

U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt

De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

 

Artikel 2

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Artikel 3

 

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

Artikel 4

 

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Artikel 5

 

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Artikel 6

 

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Artikel 7

 

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

Artikel 8

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 

Artikel 9

 

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 

Artikel 10

 

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.